He is with Chen Yi Yi, who back Chen Yi Yi live in a small town trip.